Wild Iris

Wild Iris

Iris missouriensis
Iridaceae (Iris) Family
26 April 2007

This flower is also known as the Rocky Mountain Iris.