Prickly Poppy

Prickly Poppy

Argemone polyanthemos
Papaveraceae (Poppy) Family
1 August 2007